دستورالعمل برگشت ارز حاصل از صادرات

پیرو بخشنامه شماره 707048‏/97‏/197 مورخ 14‏/6‏/97 ، به پیوست تصویر نامه شماره 210782‏/97 مورخ 20‏/6‏/97 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضمائم مربوطه ، موضوع دستور العمل برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ارسال و اعلام میدارد: اخذ تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات از کلیه صادرکنندگان و یا نماینده قانونی آنها ( طبق بند «ش» ماده یک قانون امورگمرکی) در زمان شروع دور اظهاری صادرات در سامانه epl ، بصورت سیستمی( مندرج در گام یک دور اظهاری صادرات) بعد از بررسی و تائید متن مربوطه توسط نامبرده با انتخاب آیتم «ادامه» صورت می پذیرد.

دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی لازم به صادرکنندگان،مراتب به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.