اهداف و چشم انداز

  چشم انداز شرکت

(( ما براین باوریم که الگویی موفق باید تلفیقی از تعهد و حرکت در مسیر نوآوری به همراه تغییر در جهت کمال تیمی باشد.))

در راستای افزایش بهره وری شبکه توزیع و کاهش هزینه های واحدهای تجاری و تولیدی کشور، شرکت حمل و نقل بین المللی آرین ترابر امیر قصد دارد تا به یک پیمانکار لجستیک پویا با استانداردهای بین المللی تبدیل گردد.

مأموریت شرکت

شرکت حمل ونقل بین المللی آرین ترابر امیر با تأکید بر اصل مشتری محوری نهایت سعی و تلاش خود را جهت ارائه خدمات لجستیک بویژه حمل و نقل سریع ایمن و ارزان در عرصه های بین المللی بکار می گیرد. ما با بکار گیری مجموعه ای از راهکارهای نوآورانه در راستای تکمیل زنجیره عرضه با هدف بنیان های اقتصادی جامعه و برای برآورده کردن منافع همه ذینفعان گام برمی داریم.

اهداف استراتژیک

اهداف استراتژیک که بر اساس شرایط فضای کسب و کار اقتصادی ممکن است بلند مدت یا کوتاه مدت درنظر گرفته شوند، موضوعاتی را در برمی گیرند که در دوره زمانی مورد نظر کلیه بخش های یک بنگاه، تمامی امکانات، دارایی ها و توانمندی های خود را در جهت حصول و دستیابی اهداف مزبور به کار می گیرند. بر این اساس عمده ترین اهداف استراتژیک شرکت حمل و نقل آرین ترابر امیر عبارتند از:

ایمنی و اطمینان: ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کاربران و مصرف کنندگان

پویایی: حداکثرسازی عملکرد و دسترسی به سیستم حمل و نقل

تحویل به موقع: بهبود کیفیت تحویل خدمات و برنامه های حمل و نقل

بهره وری: ارتقاء سطح خدمات در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت

ارزش ها

حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی

لزوم روز آمدی اطلاعات شرکا و ذینفعان در حوزه کاری خود

هماهنگی و انسجام

مسئولیت پذیری، امانتداری و مشارکت میثاق مدیریت و کارکنان

شفافیت و صداقت

ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و کارمندان و سهامداران